Denham
Denison
Hilda Bernice b. 12 Aug 1908, d. 30 Dec 1941
James b. 27 Aug 1831, d. 6 Aug 1910
John Otis b. 19 Jul 1881, d. 12 Mar 1965
Denmark
James Tarlton b. 19 Jun 1891
Roy V. b. 5 Jun 1893
Thomas E. b. 29 Nov 1863, d. 2 Mar 1942