Moye
Moyer
John , Sr. b. 30 Dec 1784, d. 11 Jan 1863
Sarah 'Sallie' b. 18 Aug 1810, d. 12 Jan 1866