Sharpe
Mark Alan b. 31 NOV 1961
Shatzer
Clarence d. 1989
Shaw
Gaston b. 15 Aug 1906, d. 4 Feb 1916
Tilton W. b. 20 Jan 1877
Valeria b. 24 Sep 1900, d. 18 Nov 1900